مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/
  تصویر مدرک

پروژه ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
https://.com