مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1388
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه بیرجند
https://.com