مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    گرایش خدماتی و صنعتی /دانشگاه علمی و کاربردی / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خود مدیریتی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com