مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید رجایی تهران / معدل 15.01
https://.com