مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1375 تا 1378
    دیپلم ریاضی
    / معدل 14

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    فروشگاه اتکا
    بازاریابی و فروش/ صندوق دار
https://.com