مختصری از من

-مدرک کاردانی امورگمرکی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی -آشنا با قوانین و مقرارت صادارت و واردات
آشنا با پنجره فرامرزیEPL -
آشنا با مراحل ثبت و سفارش کالا
مشرف بر قانون امورگمرکی آئین نامه اجرایی آن مصوب سال90
-آشنا با اینکوترمز و اصول بیمو و بازرسی کالا و حمل و نقل
آشنا با زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی
روحیو کار تیمی,مسئولیت پذیر نسبت به وظیفه ی محوله

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی کاردانی امور گمرکی
    گرایش گمرک /دانشگاه علمی کاربردی واحد اتاق بازرگانی / معدل 18
https://.com