مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری مديريت
  گرایش منابع انساني /دانشگاه تهران / معدل 19.05
 • 1384 تا 1387
  کارشناسی ارشد مديريت
  گرایش صنعتي /دانشگاه تهران / معدل 17
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مديريت
  گرایش صنعتي /دانشگاه شهيدبهشتي / معدل 17.7

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  RIPI
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس برنامه ریزی و مطالعات نیروی انسانی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  RIPI
  منابع انسانی و آموزش/ رئيس طراحي سيستمها
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  RIPI
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ رئيس برنامه ريزي استراتژيك
 • شهریور ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۷
  RIPI
  منابع انسانی و آموزش/ كارشناس ارشد منابع انساني

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1- افخمي اردكاني، مهدي؛ مومني، منصور؛ فرهي، رضا . (1390). بررسی روند کارایی بانك هاي تجاري ايران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالمکوئیست. دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار. سال 18، شماره 2-47. 2- افخمي اردكاني، مهدي؛ حسين زاده گوهري، حميد. (1391). محاسبه رشد بهره وري با استفاده از مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و شاخص تورنكوئيست. فصلنامه علمي پژوهشي مديريت و منابع انساني درصنعت نفت.سال 3، شماره 11. 3- افخمي اردكاني، مهدي؛ رادمرد، سيدقادر.(1392). بررسي نقش ميانجي رضايت شغلي در رابطه فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني ميان كاركنان دانشي. فصلنامه علمي پژوهشي مديريت و منابع انساني درصنعت نفت. سال 4، شماره 16. 4- افخمي اردكاني، مهدي؛ (1391). محاسبه رشد بهره وري منابع انساني دانشي با استفاده از مدل تحليل پوششي دادهاي پويا. فصلنامه علمي پژوهشي مديريت و منابع انساني درصنعت نفت. سال 3، شماره 11. 5- افخمي اردكاني، مهدي؛ فرهي، رضا.(1390). فرهنگ، تعهدسازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان دانشي؛ طراحي و تبيين مدلي در پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامه علمي پژوهشي علوم مديريت ايران. سال6، شماره 24. 6- بابا شاهي، جبار؛ سيدجوادين، سيدرضا؛ افخمي اردكاني، مهدي؛ ابراهيمي، محسن.(1390). انعطاف پذیری سیستم های جبران خدمات؛ زمینه ساز ارتقاء کارآفرینی. فصلنامه علمي پژوهشي علوم مديريت ايران. سال6، شماره 23. 7- فرهي، رضا؛ محمودي، اميررضا؛ زارعي رهرو، امير حسن؛ افخمي اردكاني، مهدي. (1389). طراحي معيارهاي اثربخشي كارگروهي با رويكرد TQM و QCC . فصلنامه علمي پژوهشي مديريت و منابع انساني درصنعت نفت. سال 4، شماره 10. 8- خليلي، افسر؛ سهرابي، فرامرز؛ رادمنش، محمدحسن؛ افخمي اردكاني، مهدي. (1390). اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر نگرش كلي دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد . فصلنامه علمي پژوهشي اعتيادپژوهي. شماره 17. 9- فاني، علي اصغر. بابا شاهي، جبار؛ افخمي اردكاني، مهدي، ابراهيمي، محسن (1391). تبیین اثرات مولفه های مدل فرهنگی گلوب (GLOBE) بر کارآفرینی. فصلنامه علمي پژوهشي توسعه كارآفريني. سال5، جلد 2. 10- صمد باراني، افخمي اردكاني، مهدي؛ رادمرد، سيدقادر.(1391). بررسی عوامل سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامه مديريت صنعتي دانشکده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج - سال 7 ، شماره 20 . 11- عباسي،رسول. بابا شاهي،جبار؛ افخمي اردكاني، مهدي. فراهاني،داود.(1392). بررسي تاثير انعطاف پذيري منابع انساني بر كارآفريني سازماني ، تبيين نقش ميانجي فرهنگ انطباق پذيري. مجله علمي پژوهشي مديريت فرهنگ سازماني. دوره11، شماره 1. 12- صمد باراني،رادمرد سيدقادر، افخمي اردكاني، مهدي؛.(1391). ارتقاء اعتماد با رويكرد عدالت سازماني؛ مطالعه اي در پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامه مطالعات منابع انساني - سال 2 ، شماره 5 . 13- رادمرد، سيدقادر، افخمي اردكاني، مهدي. باراني، صمد. (1392). بررسي تاثير توانمندسازي کارکنان بر تسهيم دانش؛ با تاملي بر نقش میانجی رفتار شهروندي سازماني. فصلنامه مطالعات منابع انساني - سال 2 ، شماره 8 . 14- باباشاهي، جبار،غلامشاهي، ابراهيم. افخمي اردكاني، مهدي.(1392). تاثير راهبردهاي مديريت منابع انساني نوآورانه بر كارآفريني سازماني؛ تبيين نقش جو نوآوري. فصلنامه علمي پژوهشي توسعه كارآفريني. پذيرش. دوره 6، شماره 3 . 15- افخمي اردكاني، مهدي. خليلي، افسر.(1391). بررسي رابطه بين عوامل شخصيتي و سكوت كاركنان دانشي. مجله پژوهش هاي مديريت عمومي. سال 5 ، شماره 18 . 16- فريد زاد، علي. افخمي اردكاني، مهدي. (1392). اندازه گيري کارایی فني پالايشگاه هاي گاز طبيعي در ايران بارويكرد تحليل پوششي دادهاي پويا. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. سال 10 ، شماره 38. 17- رادمرد، سيدقادر، افخمي اردكاني، مهدي. باراني، صمد. (1394). بهبود تسهيم دانش سازمان هاي تحقيق و توسعه، نگاهي به نقش فرهنگ، عدالت و اعتماد سازماني. فصلنامه علمي پژوهشي مديريت و منابع انساني درصنعت نفت. سال 6، شماره 23. 18- افخمي اردكاني، مهدي. ورمزيار، محسن، ميقاني نژاد، عليرضا (1393). تدوين مدل ارشديت نسبي جهت تصدي مشاغل سرپرستي. فصلنامه علمي پژوهشي مديريت و منابع انساني درصنعت نفت. سال 6، شماره 22. 19- رادمرد، سيدقادر، افخمي اردكاني، مهدي. زارعي، اميرحسن(1392). تسهیم و ترویج دانش؛ تبیین ضرورت و عوامل تأثیرگذار. ترويج علم، سال4، شماره 4. 20- باباشاهي، جبار، سليمان زاده، احمد، شريعت، حسين، افخمي اردكاني، مهدي(1393). مدل تعاملي انعطاف منابع انساني و تحليل رفتگي. دوفصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين(ع). سال6، شماره 2. 21- باباشاهي، جبار، افخمي اردكاني، مهدي، خداشناس، ليلاسادات(1393). نقش عوامل شخصيتى در شكل گيري تحليل رفتگي. فرايند مديريت وتوسعه. دوره 6، شماره3. 22- زارعي، اميرحسن، رادمرد، سيدقادر، افخمي اردكاني، مهدي. (1392). نقش فرهنگ سازماني در كارافريني سازماني. فصلنامه مطالعات منابع انساني ، سال3، شماره 9. 23- خليلي، افسر؛ چاوش زاده، زهراالسادات؛ رادمنش، محمدحسن؛ افخمي اردكاني، مهدي. (1389). اثربخشي برنامه آموزشي رفتارهاي سالم بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد . فصلنامه علمي پژوهشي اعتيادپژوهي. سال4، شماره 4. 24- افخمي اردكاني، مهدي. رجب پور، ابراهيم، هاشمي، مهدي (1394). ارائه مدلي به منظور تبيين سكوت سازماني با استفاده از مدلسازي ساختاري تفسيري. فصلنامه مطالعات رفتار سازماني. سال4، شماره3. 25- پيران نژاد، علي. افخمي اردكاني، مهدي (1394). بررسي عوامل موثر بر كارآفريني در سازمانهاي دولتي . مجله علمي پژوهشي مديريت فرهنگ سازماني. دوره13، شماره 3. 26- افخمي اردكاني، مهدي؛ رادمرد، سيدقادر؛ رجب پور، ابراهيم (1395). بررسي نقش تعديلگر حمايت اجتماعي در رابطه تعارض كار-خانواده و رضايت شغلي . مجله علمي پژوهشي مديريت فرهنگ سازماني. دوره13، شماره 3. پذيرش 27- افخمي اردكاني، مهدي؛ دهقانان، حامد؛ مهربان فر، احسان؛ ورمزيار،محسن (1395). ارائه مدل (ده مرحله اي)تدوين استراتژي منابع انساني بر مبناي نقاط مرجع استراتژيك. فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد. دوره13، شماره 3. پذيرش 28- افخمي اردكاني، مهدي؛ توكلي ،عبداله (1395). توسعه سرمايه اجتماعي و سرمايه روانشناختي در پرتو سبك زندگي اسلامي. فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اسلام و روانشناسي. دوره13، شماره 3. پذيرش 29- افخمي اردكاني، مهدي؛ نوري، بهروز؛ ورمزيار، محسن (1395). بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر ايجاد توانمندي فناورانه در سازمان هاي پژوهش و فناوري. فصلنامه علمي پژوهشي مديريت منابع انساني درصنعت نفت. دوره13، شماره 3. پذيرش 30- 31- Mehdi Afkhami Ardakani , Ehsan Mehrabanfar(2015). Organizational Silence, from Roots to Solutions: A Case Study in IranPetroleum Industry. Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, Vol. 4 (2015), No. 2. 32- Mohsen Varmarzyar, Hamid Hosseinzadeh Gohari, Seyed Ghader Radmard, Mehdi Afkhami Ardakani, Ehsan Mehrabanfar(2014). Building Succesful RTO Teams by using ANP Method. Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management. Vol. 3 Issue 8. 33- Seyed Ghader Radmard, Mehdi Afkhami Ardakani, and Amir Hassan Zarei Rahro (2013).Enhancing corporate entrepreneurship through organizational support. International Journal of Management and Humanity Sciences. Vol., 2 (S). 34- Seyed Ghader Radmard, Mehdi Afkhami Ardakani, Ehsan Mehrabanfar(2014). Fostering organizational citizenship behavior by improving job characteristics. Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 3 Issue 12.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Structural Equation Model
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • TOPSIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com