مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    دکتری مهندسی کشاورزی
    گرایش علوم باغبانی /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 18.54
https://.com