مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه غیر انتفاعی راه دانش / معدل 15
https://.com