مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی گرافيك
    گرایش گرافيك /دانشگاه علمى كاربردى،واحد٣٨
  • 1391 تا 1393
    کارشناسی گرافيك
    گرایش گرافيك /دانشگاه جامع علمى كاربردى،واحد٣٨
https://.com