مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1382
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش کودکان /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com