مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
    /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
    شهرداری بروجرد
    مهندسی عمران/ معماری/ مسئول شهرسازی
https://.com