مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری چند بخشی /دانشگاه پیام نور

نقاط قوت رفتاری

 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو- سپیدار وحقوق دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com