مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی
    /دانشگاه

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
    منابع انسانی و آموزش/
https://.com