مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  گرایش انسانی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین
  مسئول هورمون شناسی

  توضیحات: کار در بخش های تخصصی مانند الکتروفورز کپیلاری و تست های ایمنو فلورسانس

https://.com