مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی فلسفه
    گرایش تحلیلی /دانشگاه اوپن انگلیس

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    خبرگزاری ملی روسیه
    مالی و حسابداری/ تحلیلگر مسائل بین الملل
https://.com