مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد واحد مراغه / معدل 15
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد واحد مهاباد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  هنرآموز صنایع غذایی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com