مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش آینده پژوهی /دانشگاه علوم و فنون مازندران
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی دریا
  گرایش معماری کشتی /دانشگاه صنعتی مالک اشتر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  مرکز علوم و فناوری های نوین سدید
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ رئیس هیئت مدیره
https://.com