مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی شیمی محض
    گرایش شیمی /دانشگاه دانشکده شیمی واحد تهران شمال
https://.com