مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دلوسه
  بازاریابی و فروش/ فروشنده سوپروایزر
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۲
  تاپ پخش
  بازاریابی و فروش/ ویزیتور
 • فروردین ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۸
  سایه سمن
  بازاریابی و فروش/ موزع
https://.com