مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسي پليمر
  گرایش صنايع پليمر /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسي پليمر
  گرایش صنايع پليمر /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي شيراز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com