مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد روانشناسي
    گرایش باليني /دانشگاه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

پروژه ها

  • 1395
    بررسي نقش دوزبانگي،فعاليت فكري و تحصيلات بر عملكرد حافظه سالمندان
https://.com