مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا هم اکنون
    کارشناسی صنایع
    گرایش تحلیل سیستم /دانشگاه ازاد پرند / معدل 13.21

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
    انجمن دکتراي علوم ازمایشگاهی ایران
    کنترل کیفیت
https://.com