مختصری از من

به موضوعات کنترل پروژه علاقمند هستم . به کارهای مدیریتی مدیریتی کم و بیش آشناییت دارم . در فعالیت های هنری استعداد دارم . در کارهای مدیریتی چیره هستم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا / معدل 17.26

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشی
 • نقاشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com