مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه
    گرایش ادبی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 18
  • 1382 تا 1386
    کارشناسی مدیریت
    گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران مرکز / معدل 15
https://.com