مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی آبیاری گیاهان دریایی
  /دانشگاه زاهدان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیکار
  مالی و حسابداری/ دنبال کار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری

زبان

 • روسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com