مختصری از من

معدل دیپلم 19.18 در رشته ریاضی می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی قم

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: e-citizen certificate

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان سیمین
https://.com