مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • خود مدیریتی
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مدیریت تعارض
  • مشتری مداری
https://.com