مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی Ict
    گرایش بهره برداري /دانشگاه دانشكده علمي كاربردي مخابرات تهران
https://.com