مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مديريت اجرايي
  گرایش استراتژيك /دانشگاه مازندران
 • 1385 تا 1391
  کارشناسی فيزيك
  گرایش اتمي ملكولی /دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Raino
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com