مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  فوق دیپلم تربیت بدنی
  /دانشگاه آزاد اهواز

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  اسرکیش
  جانشین رییس منطقه
 • شهریور ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  اسرکیش
  رییس دستگاه
 • شهریور ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳
  پدکس
  رییس دستگاه
 • بهمن ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹
  پدکس
  سرحفار
 • اسفند ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۸
  پدکس
  حفار
 • اسفند ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۴
  نفت کاو
  کمک حفار
 • اسفند ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۳
  ملی حفاری
  کمک حفار
 • شهریور ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۱
  ملی حفاری
  دکلبان
 • خرداد ۱۳۷۸ تا شهریور ۱۳۷۹
  ملی حفاری
  رافنیک

افتخارات

 • 1386
  کنترل فوران چاه شماره ۲۱۳ گچساران در سمت حفار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل فوران چاه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل فوران چاه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com