مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1374 تا 2017
  کارشناسی عمران
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  وزارت جهاد کشاورزی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
 • دی ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۳
  وزارت جهاد کشاورزی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرآب وخاک وامورفنی مهندسی سازمان جهاد كشاورزي استان کردستان
 • اسفند ۱۳۸۳ تا دی ۱۳۸۷
  وزارت جهاد کشاورزی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرکل شیلات استان كردستان
 • فروردین ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۸۳
  وزارت جهاد کشاورزی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ رئیس اداره مهندسی آبزیان اداره کل شیلات استان کردستان
 • شهریور ۱۳۷۶ تا مهر ۱۳۹۶
  جهاد کشاورزی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

  توضیحات: تاریخ تصدی پست سازمانی : 13 / 05 / 1395

 • فروردین ۱۳۷۶ تا اسفند ۱۳۷۸
  وزارت جهاد کشاورزی
  کارشناس مهندسی آبزیان اداره کل شیلات استان کردستان
 • فروردین ۱۳۷۵ تا اسفند ۱۳۷۶
  وزارت جهاد کشاورزی
  کارشناس آبخیزداری مدیریت جهاد کشاورزی سنندج( مشمول)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • عضو کار گروه اجرایی مدیریت جامع حوزه های آبخیز استان کردستان
 • رئیس شورای استانی ماده 21 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
https://.com