مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1385
    کارشناسی مديريت
    گرایش بازرگاني /دانشگاه پيام نور
https://.com