مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  /دانشگاه نهران / معدل 20

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی پایتون
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین فیلم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوش مصنوعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی پایتون
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین فیلم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوش مصنوعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com