مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 14.61

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
    سمااستار
    منابع انسانی و آموزش/ مشاور اجرایی
https://.com