مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی کشاورزی
    گرایش مکانیزاسیون کشاورزی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 14.1

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    ازاد
    ساختمانی
https://.com