مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی هوشبری
    /دانشگاه علوم پزشکی اراک / معدل 16.29

پیشینه شغلی

  • خرداد ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
    بیمارستان والفجر تفرش
    پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس هوشبری
https://.com