مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
  /دانشگاه پیام نور همدان / معدل 13.65

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  برنامه و بودجه کشور
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس سرشماری نفوس و مسکن سال های90و95

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: پریماورا
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه PMBOK

ابزار و نرم افزار

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: Msp
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارور اتوکد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: پریماورا
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه PMBOK
https://.com