مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی کارشناسی تکنولوژی نرم افزار
    /دانشگاه آزاد آبادان
https://.com