مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    4 سال نصب تجهیزات مخابرات شرکت برج بند مرودشت. 4سال نگهداری تجهیزات موبایل شیراز
    مالی و حسابداری/ دکلبند
https://.com