مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیند /دانشگاه تهران
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیند /دانشگاه تهران / معدل 17.1

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سردبیر نشریه علمی فرهنگی میم
 • 1395
  سردبیر نشریه علمی فرهنگی میم
 • 1394
  تدریس نرم افزار Aspen HYSYS در دانشگاه تهران استاد حل تمرین در شبیه سازی فرآیند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Aspen HYSYS
 • مهندسی شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: MATLAB
 • مهندسی شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Aspen Plus
 • مهندسی شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Fluent

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL نمره:75
https://.com