مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی علوم انسانی
    /دانشگاه نرفتم
https://.com