مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1383
  کارشناسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه شاهرود / معدل 14.27

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت مهندسین مشاور آژندبنا-شرکت مهندسین مشاور سرابن سازه-شرکت مهندسین مشاور مایا
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس محاسب سازه-مهندس ناظر-سرپرست کارگاه

ابزار و نرم افزار

 • autocad-etabs-sap-safe-tekla structure-prmavera-word-excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com