مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد واحد کرج / معدل 16
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد واحد قزوین / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با استاندارد PMBOK
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با استاندارد PMBOK
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com