مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    گرایش بازرگانی /دانشگاه امین اصفهان / معدل 14
  • 1380 تا 1383
    کارشناسی فوق دیپلم برق صنعتی
    /دانشگاه دولتی شهید صدوقی یزد / معدل 15
https://.com