مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه موسسه آموزش عال روزبه زنجان / معدل 16

ابزار و نرم افزار

  • نرم افزار هلو
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com