مختصری از من

دانشجو سال اخر مهندسی شیمی هستم.

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش طراحی فرایند های نفت و گاز /دانشگاه مازندران
https://.com