مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت جهانگردی
  /دانشگاه شاندیز / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس پژوهش عملیاتی و حسابداری نوشتن مقاله
 • 1395
  تدریس پژوهش عملیاتی تدریس حسابداری کتاب بررسی مسائل اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com