مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1395
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    /دانشگاه دانشگاه مازندران(بابلسر) / معدل 14
https://.com