مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه / معدل 17
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 16.02

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مالی و حسابداری/
 • مرداد ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  مالی و حسابداری/
 • خرداد ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  مالی و حسابداری/

دانش تخصصی

 • Financial and Economic Feasibility Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quantitative Financie
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Technical Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fianancial Risk Management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • R
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VBA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Financial and Economic Feasibility Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quantitative Financie
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Technical Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fianancial Risk Management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com